Бизнес етиката

Теоретичният модел на етиката, отсявайки кое е правилно за обществата в определена сфера, е свързан със социалното поведение на всеки човек, морално регулиращ систематизирането на истинността. Фактическата последователност от морал, ценности, норми, принципи, професионализъм, цели и критерии адаптивно предлага решения, под формата на стратегии, на възникващите динамични ситуации в стандарта на една бизнес организация.
Разработването на стратегии за бизнес етика и обвързването им с целите на организацията трябва да бъде в точно съотношение спрямо тенденциите във външната и вътрешната среда, както и спрямо ресурсното състояние. Нивата на етично поведение обхващат морала, фирменото състояние и неговите икономически субекти, както и поведението на индивида във всеки процес на реализация. Тези нива насочват и към съвкупността от етични стандарти, тъй като стандартизацията е неизменна част от високия професионализъм. Основната градивна единица на организационното поведение е индивидуалното поведение, което постига висока оценка при използването на конкретни етични принципи, които изискват своето ежедневно прилагане. Еволюцията на тези традиции позволява една система да оперира правилно, целенасочено и успешно.
Връзката между бизнес етиката и бизнес етикета разпределя йерархично задълженията и отговорностите на всеки в обществото, определяйки мястото на индивида по отношение на зададените норми. Незачитайки тези принципи, поведението достига до равнище с необразована функция. Динамичният професионален климат има високи изисквания към участниците в него, свързани не само с високата квалификация, но и с харизматичното поведение, похвати на културното общуване при различен повод, и всичко това, говорещо за познания в областта на етиката и етикета, прилагани в произнасяне на обноски при всички мероприятия.
Етичното поведение, изразено по всяко време на житейския и професионален път, може да допринесе с изключителна сила за положителното въздействие върху бизнеса. Този израз намира най-ясно отражение, когато потребителите усещат специално отнесено до тях внимание. При мениджмънта на една организация, когато етичните действия и корпоративната социална отговорност са ярко застъпени в мисията и репутацията й, достигат връх, представен чрез популяризацията и интереса на отделните обществени прослойки. Поддържането на етичен кодекс на поведение в цялата организация по йерархичните нива се представя като основа и за отлична взаимовръзка с държавната администрация, както и с всички останали партньори. Чрез поведението на този подход на работа доверието придобива истинска стойност, имайки предвид, че спечелването на доверие е основна цел на всяка организация.
Особеностите на бизнес етиката и бизнес етикета изграждат фундамент в прилагане на някои норми на поведение при делова обстановка, общуване и събитие. Добрите маниери разкриват чистотата на обноските, които събуждат уважение към професионализма на ответната страна. Чрез деятелността на бизнес етикета се стреми постигането на баланс между организацията и обществото, придобиване на навици, служещи за ефективността на организационната дейност, както и позитивна емоционалност и маниерна образованост, които фактори да посредничат между организацията и външната среда за дълготраен ефект и успех при социалната роля. Спецификата в поведението придържа организацията и нейните субекти в оптимално бизнес състояние с равновесие между професионализма и личностните качества, като и двата аспекта коморбидно работят за ползите, постъпващи към организацията.
Обучението на човешките ресурси в тази насока е задължително условие, за да се унифицира културното поведение на организацията с оглед престижа и имиджа й на пазара, както и увереността на служителите при изпълнение на ангажиментите в различни бизнес и делови движения. Компонентите при изграждането на модел за ефект на въздействие са подчинени на личностни качества, които са както вродени, така и придобити и осъзнати. Такива например са елегантността и изяществото, демонстрирани чрез културна грамотност и подходящи скромни допълнения от грим и аксесоари, грация и чар, които характеризират хармонията между физическите, интелектуалните и нравствените качества.
Организираният живот вярва в необходимостта от ефективно сътрудничество и справедливост, като трябва да се отбележи, че моралът надхвърля съответствието от намерение за спазване на норми и покриване на критерии, а е много повече от това. Моралът както в личен, така и в професионален план е отличителният белег за високо майсторство на работа, качествен професионализъм и просперитет по реда на човешките достойни ценности.
Съвремието в бизнес средите обуславя необходимостта от стил в управлението, основан на етичните стойности в зависимост от климатичните условия в организационната среда. Независимо от избора на управление чрез авторитарен, либерален или анархичен подход, съвършенството му изисква период от време, в повечето случай десетгодишен цикъл, съставен от навици и инструментариум, стимулиращи привързаност на работещите към организацията и целево чувство към общото дело. Перспективна задача за основополагащите принципи, изграждащи облика на етично поведение на структурирана организация, спомага взимането на отделни решения, които преследват целта да се намали степента на риск при проектирането на етичната социална култура на организацията. Професионализмът, разглеждан в частност като професионална етика, по силата на своето задължение и отговорност към съответната професия, обществото и колектива, е моралният енергиен двигател, сплотяващ работната среда към трудовия дълг и внедряването на етичното възпитание към методите на организацията за просперитет.
Бизнес етиката предявява разбиране към изискванията по отношение на социалния ред, държавната администрация, човешкия фактор и следването на законовите разпоредби. Функционално приложената етика поставя знак за равенство с успешния бизнес, подчертавайки спецификата на цивилизованите морални, знакови и ценностни норми.
Управлението на етичната дейност на организациите следва да постави фокус върху уважението, което протича в две разклонения – уважение към околните, което демонстрира ползите от труда на всеки участник по пътя към целевите резултати, и уважение към работните процеси, което държи на достойнствата в сферата на образованието, науката, държавата и екологичната безопасност. По същия начин мениджърите и ръководителите следва да притежават нравствено-политически, нравствено-делови и нравствено-психологически качества, както и политическа грамотност, за да съблюдават и реализират този фокус на уважение на кариерно и организационно развитие.

инж. Станислава-Владимира Станкова