Бизнес ръководителите и неписаните културни правила

Прилагането на стратегии по отношение на комуникационния стил служи за изграждането на репутация на стойност във връзка с дълбочината на приложената мисъл и идейност. Ясната комуникация изгражда ангажираност, хармония и лоялност. Комуникацията в бизнес сферата може да има три различни форми. Вербалната комуникация се състои от всякакви разговорни съобщения, предадени на други лица, лично или чрез технологичен похват. Писмената комуникация се състои от всяка кореспонденция, изпратена между хора или групи, включително писма и имейли. В допълнение към тези основни форми на общуване езикът на тялото играе важна роля в комуникацията на фините нюанси в значението, стоящо зад думите. Бизнес ръководителите трябва да разбират неписаните културни правила, уреждащи и трите вида комуникация, за да постигат максимална ефективност на своите личностни умения.
При писменото общуване най-важна е ролята на автора, идентифицирането на целевата група и добре изработената и следвана стратегия за съставяне, оформяне и изпращане на бизнес посланието, съобразено с бизнес етикета.
Общуването преследва цел за промяна, от която се очакват изградени бизнес функции на сътрудничество. Комуникацията преминава през различни канали, осъществявайки отношения чрез документи от писмен и електронен вид. Като фундамент на писмения информационен обмен се поставят езиковата компетентност, както и правописната и пунктуална култура, които фактори определят коректността на информационното съдържание. Структурирането и оформлението на документи се изгражда на базата на свързани детайли с конкретно позициониране на вписаните данни. Издаването на документ следва да е отговорен и официален акт, съответстващ на законите и устройствения правилник на организацията.
При работния процес на съставянето на документа строго се следи за писмената, граматическа и синтактична постройка, която е ясно унифицирана спрямо образователната система. Правописната култура дава заявка за високо бизнес ниво, което от своя страна говори красноречиво за спазването на критериите и нормите във всяко отношение. Следата на професионализъм поставя положителни приложения при принципите, утвърдили се като функция на успешния мениджмънт, като се обръща специално внимание на препинателните знаци.
При подготвяне на писмени документи от бизнес и организационен характер се приема като общо правило следването на принципни положения, които са важната предпоставка за авторитет. Наличието на ясна цел се приема като основен пътеводител, водещ до постигането на резултати, преценявайки прецизно насочеността към целевата групи и нейните потребности. Ключът към успеха се крие в посланието, което е най- същественото и открояващо се, и служи за логическа конкретност пред аудиторията. Подборът на думи и изрази следва да бъде икономичен, но ефективен, придържайки се към темата и стила на работа. Седемте принципа на бизнес комуникация са с последователност от пълнота, краткост, уважение, конкретност, яснота, учтивост, коректност. Без значение каква форма на писмена кореспонденция е избрана, употребата на учтива форма при обръщение „Вие“, е задължителен елемент, който подсказва за изисканост и отлично владеене на писмената култура и бизнес етикет.
Електронният мениджмънт приема обща форма на изложение от всички работещи в дадена организация, като внимателно се спазват норми, гарантиращи сигурност и защита на организационната култура.
Езикът на тялото е универсален език, служещ като знаков сигнал при вербалната комуникация, а когато всичко това се разпознава от участниците в комуникационния процес, разговорите преминават на съвсем ново ниво. Междуличностните умения са този професионален успех, който се постига чрез подхода към другите хора. Използвайки езика на тялото като бизнес инструментариум, се осветява съзнаваната нужда от него на работното място.
Що се отнася до влиянието в бизнеса, много фактори допринасят за това как другите поставят възприятията си в капацитета на работния процес.

инж. Станислава-Владимира Станкова