За просперитет

Бизнес етиката и етикетът са неразделна част от съвременното интернационално и културно общество. Развитието на професионалната етика като система от правила и норми, както и възходящата й градация като част от социалната култура на организациите, налага прилагането й като основен механизъм при изграждане на бъдещи партньорски отношения, демонстриращ и налагащ престижна и водеща позиция на организацията сред конкурентите. Важно е да се отчете спецификата при мисленето в посока бизнес етиката като средство за подобряване на социалната дейност на организациите, която е активно ангажирана към обществото и неговото социализиране. В процеса на мултикултурния обмен мениджмънтът на социалния имидж предполага идейна насоченост на събраната с времето организационна култура, както и прилагане на креативна стратегия посредством внедряване на нови алтернативи за популяризация, чрез които действия да се постига подобрение в качеството на социалния трансфер между бизнес партньорите. Комуникативните умения, положени на основата на бизнес етикета, са задължително оръжие при делова обстановка, презентирайки стойността на визията за бъдеще на представляваната организация. Именно това осъвременяване, внедряване и реализиране на бизнес етиката в композиция с бизнес етикета в социалната проява на всяка организация като основа за изпреварваща времето иновация на социална инициативност, прави значима и в същото време актуална темата в наши дни.

инж. Станислава-Владимира Станкова