Международният бизнес етикет като предимство в организационния мениджмънт

При днешната глобализация в социален план се изисква все повече хора да оценяват и разбират културните различия, независимо от коя националност произхождат и в каква културна ценностна система са отгледани. Това оказва особено благоприятно влияние върху разширяването на обхвата на сделки и инвестиционни проекти. Тенденциите, свързани с конкурентноспособността и развитието на организациите в днешни дни, се основават на разработването на бизнес рамка, служеща при управлението, договорирането и комуникациите между различните културни единици за постигането на поставените цели. Продуктивността се корени в усета за подход към обръщението на международния бизнес етикет, което да е профилирано за конкретната културна особеност.
Международният бизнес етикет изисква способността за адаптиране към различните национални модели, което култивиране се счита за предимство в организационния мениджмънт. Всяко унифициране на протоколни условия на международната сцена притежава и своите правила за учтивост, които са с различна характеристика спрямо събития, лица, пол и йерархия. Основите на успешния етикет при комуникация се отнасят към приспособяването към отделния бизнес, очакванията на страните по отношение на сделката и преговарящия, спазване на определени ритуали, управление на преговорите.
Усъвършенстването на интернационални ръководни умения е толкова важно изискване, колкото и прилагането на междукултурни преговорни стратегии при взимане на решения. Мениджърите, които се подготвят за глобалния пазар, трябва да притежават основни умения за стратегически преговори и междукултурен обмен, за да постигнат очакваните резултати и да оставят трайни и ефектни впечатления. Този цялостен процес е специфичен за всяка култура и включва голяма доза чувствителност, разбиране и реципрочност.
В основата на международния протокол се поставя уважението, изразено чрез познание на бизнес етикета. Основните насоки, които служат като правила, що се отнася до интернационализацията на деловия етичен маниер, са свързани със спазването на традициите и обичаите в съответната страна, като проява на професионален усет е да не се прави сравнение между отделните държави, а употребата на изрази на местен език демонстрира почит и представя доверие към другата страна на деловите партньорства. Комплексният набор от норми при бизнес етикет обхваща детайли и социални умение, които са в основата и на социалния успех. Социалните умения дефинират квалификацията относно дипломатическо присъствие с обноски и похвати, компилирани прецизно в цялостния образ ръководителите.
Комуникацията е жизненоважна във всяко ниво на организацията, а ефективността на комуникационните умения може да направи или да прекъсне дадена кариера или бизнес. Фундаментални аспекти като уважение, любезност и спазване на културните стандарти, могат да изминат дълъг път към създаване на трайни и положителни впечатления и продуктивна работа с хора от различен произход.

инж. Станислава-Владимира Станкова