Национална служба за охрана

Веригата от действия, превантивни и отбранителни, в системата за национална сигурност на държавата е с фокус план безопасност, мир и обществен ред, осъществявайки акции на предпазна мярка към заплахи от вътрешен или външен тип, защитавайки благоденствието на населението.
„Национална сигурност е динамично състояние на обществото и държавата, при което са защитени териториалната цялост, суверенитетът и конституционно установеният ред на страната, когато са гарантирани демократичното функциониране на институциите и основните права и свободи на гражданите, в резултат на което нацията запазва и увеличава своето благосъстояние и се развива, както и когато страната успешно защитава националните си интереси и реализира националните си приоритети.“ (Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност)
Основното положение е свързано с приложението на Закона за Националната служба за охрана, сканиране на Етичния кодекс на служителите на Националната служба за охрана при президента на Република България и техните професионализъм, принципи и отношения.
“Националната сигурност се гради чрез строго спазване на Конституцията, на законите на Република България и на ратифицираните от Народното събрание международни договори и конвенции. България привежда своето законодателство в областта на сигурността в съответствие със стандартите на Европейския съюз и НАТО.” (Концепция за националната сигурност на Република България)

“През 1879 г. Александър Батенберг е провъзгласен за княз на България. С пристигането му на българска земя възниква необходимост от формиране на подразделение за лична охрана на княза и за отдаване на военни почести при официални и тържествени случаи. Тази задача е възложена на Софийска Първа конна сотня с командир поручик Александър Мосолов, който е назначен за първи адютант на княза.”

Националната служба за охрана по закон е юридическо лице към бюджета със седалище град София, като службата е устроена във вид на специализирана военизирана държавна служба към президента на републиката.
“Дейността на Националната служба за охрана е елемент от дейността по защитата на националната сигурност, насочена към осигуряване безопасността на определените в Закона за Националната служба за охрана лица, обекти и мероприятия.”
Органиграмата на административната структура на НСО приема тринадесет разклонения от Началника на НСО, както следва: Заместник началник на НСО, Звено по сигурността на информацията, Звено за финансов контрол, Звено за вътрешен одит, Звено “Правно-нормативно осигуряване”, Звено “Финансово-счетоводно”, Звено “Международно сътрудническо, протокол и връзки с обществеността”, Звено “Координация, административно обслужване и информационно осигуряване на управленската дейност”, одел 01, отдел 04, одел, 05, отдел 06, отдел 07.
“Организацията и дейността на Националната служба за охрана, органите за ръководство и контрол и статусът на нейните служители се уреждат със Закона за Националната служба за охрана (ЗНСО) и с Правилника за неговото прилагане.”

За осъществяването на своята работа Националната служба за охрана следва определени аксиоми при принципна деятелност, основана на няколко аспекта.

НСО – дейностни принципи

Спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна
Зачитане правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство
Политически неутралитет
Единоначалие в управлението
Непрекъснатост на охраната
Взаимодействие с държавните органи, органите на местното самоуправление, юридически и физически лица, както и със съответните органи и организации в други държави

Съгласно Закона за Националната служба за охрана охранителната дейноста се разделя в три направления – видове охрана, охранявани лица и охраняеми обекти.

“Охраната по този закон включва:
1. лична охрана на определените в този закон лица;
2. охрана на обекти;
3. охрана на мероприятия;
4. специализиран транспорт.” (Закон за Националната служба за охрана)

Списъкът на охраняваните лица съласно Закона за НСО включва президента, председателя на Народносто събрание, министър-председателя, вицепрезидента, главния прокурор, както и представители на друга държава, отговарящи на ранга на изброените тук. Ситуацията при пътуване в чужбина предвижда по закон лична охрана на президента, вицепрезидента, председателя на Народното събрание и министър-председателя, като при необходимост същото се прилага и за главния прокурор в определеното обстоятелство. НСО налага мерки по спецификата на дейността и закона си, като изброените държавни представители нямат правото да откажат охраната, а имат задължението да спазват всички указания за безопасност. При извънредни ситуации и военно положение Законът за НСО предвижда налагане на допълнителна охрана, както и таква на членовете на Върховното главно командване по чл. 114 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Обектите, предвидени за охрана от НСО по Закона за НСО, са такива, в които пребивават изброените лица в текса по-горе, които по закон са охранявани от НСО. Задграничните представителства на Република България също могат да бъдат охранявани от НСО съвместно с други служби, но те следва да са посочени в списък, приет с решение на Министерски съвет.

НСО – основни функции

Прогнозиране и разкриване на заплахи за безопасността на охранявани лица и обекти
Предотвратяване и пресичане на посегателства срещу охраняваните лица и обекти
Осигуряване безопасността на охраняваните лица в местата на тяхното пребиваване, както и по време на придвижването им
Осигуряване безопасността на охраняемите обекти
Осигуряване в пределите на своята компетентност на организацията и функционирането на специалните комуникации на охраняваните лица
Осигуряване защита на охраняваните лица и охраняемите обекти при бедствия, при положение на война, при военно или друго извънредно положение

Работата по охранителна дейност на НСО се изпълнява от офицери и сержанти от НСО, като при активност по време на служебни задължения се легитимират със служебна карта и знак, утвърдени с акт на началника на НСО. Офицерите и сержантите от НСО имат правомощия да извършват проверка на предмети и вещества, да проверяват документи за самоличност, багаж, товар, транспортни средства и съпроводителните им документи, обекти, като упоменатите проверки следва да спазват етичния принцип за гарантиране честта и достойнството на гражданите. Офицерите и сержантите от Националната служба за охрана при използване на оръжие изготвят доклад, като са длъжни да преустановят употребата на оръжие след законното постигане на целта, и да направят всичко необходимо да пазят живота на лицето, срещу което е насочено оръжието, като не застрашават живота и здравето на други лица.
Служителите на Националната служба за охрана, от които офицери, сержанти от НСО, държавни служители по Закона за държавния служител и лица, работещи по трудово правоотношение, следва да спазват Етичния кодекс на служителите на Националната служба за охрана при президента на Република България.

Глава първа от Етичния кодекс на служителите на Националната служба за охрана при президента на Република България разглежда правилата за професионално поведение на служителите на НСО, осъществяващи дейност по държавна охрана, като основните постановки са за спазване на законите и международните актове, по които Република България е страна, правилата на поведение, да се следва принцип на компетентност, политически неутрален, лоялност към службата, поддържане престижа на службата, спазване на етични норми от характер на комуникационна култура и зачитане на различията, демонстрация на уважение към охраняваното лице, демонстрация на доверие и отговорност към поверителна информация, дълг на колегиалност, вътрешноструктурна конфиденциалност, утвърждаване на служебен авторитет чрез висок професионализъм и достойно поведение.

Глава втора от Етичния кодекс на служителите на Националната служба за охрана при президента на Република България разглежда правилата за професионално поведение на служителите на НСО, подпомагащи началника на НСО в качеството му на ръководител на орган на държавна власт, като изпълняват задълженията си с висок професионализъм, обективност и активност при процеса на реализиране на взети решения и разработки, подкрепа към ръководителя с цел изграждане на увереност и колегиалност, работа в атмосфера на честност и безпристрастност, игнорирайки политически пристрастия, подаване на предложения с предоставяне на цялостна база информация, спазване на служебната йерархия и съответното поведение към нея, противодействие на корупционни прояви и незаконни действия, отстояване на висок професионализъм и недопускане на въвличане във финансови зависимости, спазване на правилата за защита на информацията, спазване на рамката на работния процес, спазване на емоционална интелигентност и дрескод, утвърждаване на служебен авторитет чрез висок професионализъм и достойно поведение, и константна демонстрация на уважение и конфиденциалност на вътрешноструктурната обстановка.

Изхождайки от функционалната и дейностна дефиниция за работния ход на Националната служба за охрана “Националната служба за охрана (НСО) е специализирана военизирана държавна служба към Президента на Република България. Организацията и дейността на Националната служба за охрана, органите за ръководство и контрол и статусът на нейните служители се уреждат със Закона за Националната служба за охрана (ЗНСО) и с Правилника за неговото прилагане.”, изграждането на стабилна национална среда, базирана на спазване на законовото и морално “правилно” при Националната служба за охрана, предоставя обхватно средство за интеграция на потоци от ресурси и експертизи, които съпровождат процеса по адекватност и отговорност към системите за национална сигурност в Република България. Такава забележителна алтернатива зависи от почтеността на характерите на действащия орган и прилежащия човешки ресурс, и активността или пасивността на участниците в процеса по сигурност на моралния дълг към националната форма при организиране и превантиране на обществото, изхождайки от нормативната стриктна база при осъществяване на съответните дейности и функции на НСО.
Потенциалът на политическата сигурност в страната е в пряка зависимост с обективното спазване на работната класа при НСО, от която зависият всички палитри в обществената картина, прилагайки професионално и с дълг дефинитивните механизми по структура и правомощя на НСО, които дават и своето отражението върху обществото.

инж. Станислава-Владимира Станкова