Обществото има очаквания за социално отговорното поведение

Проблемът на социалната отговорност в етичен вид е свързан с регламентирането на взаимоотношенията между организацията и обществото, а задължително правило е насочването на усилия и ресурси към социални направления с водеща мисъл за употреба на легални средства, които да се транслират в социален интерес. Освен личната отговорност на дадена организационна структура, друга функционалност е подкрепата от корпоративно ниво на социално значими проекти, които да имат благотворителен характер. Обществото има очаквания и организациите с обществено влияние следва да ръководят и политика, и дейност в приоритизирането на социално отговорното поведение.
Проблемът с подхода, който позволява на бизнеса да дефинира корпоративната отговорност е, че той не е основан на набор от принципи за това какво означава да бъдеш отговорен в бизнеса.
Анализирането на проблемите на социалната отговорност свежда до извода за предприемане на практика за корпоративна социална отговорност, използвайки всеобхватна тактика, която се стреми към минимизиране на нежеланите обществени въздействия. Проектирането на ясни организационни политики за социалните и обществени въпроси, за програмите за активна положителна промяна на вредните предизвикателства пред света, допринася за гаранцията, че добрите и етични намерения са преобразувани в ефективно реализирани детайли, конструиращи чисти и ясни перспективи.

инж. Станислава-Владимира Станкова