Подобряване на корпоративен имидж

Стратегическата ориентация на основната цел при подобряване на корпоративния имидж следва линия на баланс между вътрешната и външната среда, лични и обществени интереси, като окончава в името на общото благоденствие, имайки предвид удовлетворението на потребителите, което създава имидж образа. Конструирането на целите поставя фокус върху ефективното популяризиране на организацията, акцентирайки върху информираната, функционална и алтернативна полза, прозрачно маркетингово реализирана. Програмират се аспекти относно повишаване осведомеността към таргет групите, практическо значима информация, спусната към целевите групи, всеобхватна публичност, провокираща интерес и ефективност, както и достъп по йерархичните нива.

Фундаменталната цел следва да бъде осъществена чрез реализирането на конкретни подцели, които обхващат равнища, касаещи пряко подобряването на корпоративния имидж на организацията. Стратегическите принципи описват програмата цялостно, като поясняват спецификата на поставените нива за подобрение и усъвършенстване, но и тяхната специфика. На фокус за изпълнение се поставят проследимостта в процеса на разпознаваемост и формиране на представа за организацията, репутация с емблематични елементи, предразполагащи към обхватен избор, фундаментално изложени с визия за реални възможности в различни дисциплини, активен социален живот, целево увеличение на процентното съотношение на аудиторията, познаваща ясно абревиатурата и същността на организацията, повишаване на обществения интерес при определените целеви групи чрез обществено достъпна информираност, установяване на позитивни нагласи за организацията от различни характеристични нива и разширяване на комуникационните канали и увеличаване ефективността на настоящите. 

Представените дейности на организацията са схематично свързана зависимост, както и съответствие, изхождайки от основните послания. Обществените нагласи чувстват своите потребности при удовлетворението на лични интереси. Обръщенията към аудиторията трябва да се характеризират с ясно представена ефективност от ползите на организацията върху таргет групите. Всички потенциални потребители се нуждаят от фина обработка, чрез която да се демонстрират с живи примери значимостта и дейността на услугите, предлагани от организацията. Разнородните свойства предполагат по-голямо покритие и следователно по-голям интерес от страна на аудиторията при предстоящ избор на услуга в даденото направление. Търсената преднина за организацията пред конкурентите задължава към многопластово осъществяване на нуждите на бъдещите потребители. Съществена и смислена задача е заложена във връзка с информираността. Създаването на послания и обвързването им с обществото издава уникален идентификатор на организацията. 

Официалният уебсайт на организацията приема функция на виртуален офис, който осигурява достъп до търсената от потребители информация, организирана и представена по атрактивен начин, и тази база да е достатъчно ясно пояснение с каква тежест е авторитетът на организацията както в България, така и на чуждестранна територия. Всички останали канали също следва да организират атрактивност при представянето си пред аудиторията. Тази атрактивност поставя цел за отличаваща идентичност с добре формулирани предимства. Независимо от еднаквостта на комуникационните канали към целевите групи подходът за осъществяване на тези методи планира индивидуален маниер на действие относно ролята на съответната аудитория, заета към услугите на организацията.

Успешната реализация на програмата за подобряване на корпоративния имидж разширява обхвата на популяризирането, както и спецификата при интегрирането на комуникационния инструментариум на базата на индивидуален подход към отличителните характеристики на таргет групите. 

Очакват се ясни подобрения относно разпознаваемостта на организацията, попаднала в полезрението на аудиторията, също и възходяща градация на разпознаваемостта на абревиатурата на организацията, формиране на репутационна представа за организацията чрез механични свръзки, поставени на основата на професионално изпълнение и мултифункционалност на приоритетните свойства на огранизацията, подобряване на информационния поток, балансирано представяне на конструкцията на дейността на организацията, разширяване на алтернативите за канални комуникативни средства, представяне пред широката общественост с отделено внимание към всеки, превръщане в традиция на дейностите по осъществяване на подобен вид програма, както и тяхното усъвършенстване и адаптиране към динамиката на времето и процесите, а и не на последно място политиката на работа по оста на социалната отговорност.

Оценката на резултатите и индикаторите за успех се проследяват чрез специално и специфично разработени аналитични модели, класифицирани по особеностите на таргет групи и зададените необходимости.

инж. Станислава-Владимира Станкова