Политиката на Хасково в програмата “ICC” (ГАЛЕРИЯ)

Проектът по интеграция на държавите от стария континент в последователността от Европейски общности към Европейски съюз е зачетен като успешно поставено действие по установен ред, следвайки образа на обединена Европа от историческата обосновка на процеса по европейска интеграция.
Структурата на Европейския съюз се разклонява в няколко институции със съответните компетенции в това число Европейски съвет, Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия на Европейския съюз, Парламент на Европейския съюз.
Колегиумът на Европейската комисия на ЕС определя приоритизирането на стратегии и политики, като в международен план следва мисия за сътрудническо и европейско развитие.
Актуализираните политики на Европейския съюз в частта за околната среда, дигитализацията и мобилността намират своята област на действие чрез Европейската комисия на ЕС и в Програмата “Предизвикателството интелигентни градове”.
“Предизвикателството интелигентни градове” (Intelligent Cities Chalenge) е програмно намерение на Европейската комисия под обединителната марка на 130 града. Целите са концентрирани върху развитие от интелигентен, социално отговорен и устойчив характер посредством съвременни технологични ресурси. Дейността е ориентирана към икономическо обновление, бизнес алтернативи и убранизирана и индустриална устойчивост през функционална компетентност, квалификационен растеж и технологични привилегии.
Гаранциите по клаузите в Европейския зелен пакт са трансформирани планово чрез инициативата “Предизвикателството интелигентни градове”, като този системен ход е част от дейността за подкрепа на ЕС. Интеграцията на градовете в единна организирана съвкупност на дейности на екипни градове се базира на основните условия за работеща икономика, ориентирана към човешкия ресурс без разделителна линия с помощта и на новия цифров свят.
Тук идва ролята и на общностна архитектура, която взаимодейства с методите за усъвършенстване, анализирани от опита и съветите на останалите членове. Този процес се осъществява чрез професионална експертиза, обучителни ресурси, онлайн инструментариум, както и ръководна навигация от напредналите в програмата градове. Независимо че градовете планово се разглеждат като една голяма общност, приоритетността се индивидуализира спрямо обективните необходимости на всеки град участник. Процесуалното осъществяване се движи по пътна карта, която визуализира компонентите по дейността и визията с фокус върху преобразуването на градовете в интелигентни такива чрез усъвършенстване и умни действия. Урбанизацията на един град в процеса на подкрепа на градския живот, разпространението и поведението му, както и в процеса на имиджовия му статус в аудиторна среда гони високи изисквания по отношение на управляващата местна отговорност и установения режим за обществен ред, неправителствения сектор и бизнес организациите, тъй като международните делегации и туристи, преминаващи през централните и периферни части на градския изглед изграждат асоциации, препоръки и мащабни интернационални оценки за състоянието на урбанизацията.
Концепцията на предизвикателството в триизмерно пространство отразява визията за интелигентен, социален и зелен градски образ, а мрежата от партньорски взаимодействия интегрира проспериращи пунктове като покритие за умения и заетост, електронно управление, отворени данни, преквалификация, здравеопазване и безопасност, управление на кризи, мобилност, възобновяеми енергии, чиста промишленост и зелено производство.
Градовете с потенциал за интелигентно обновление проспектно установяват устойчивост в икономическия си прогрес, проконтролирайки три ключови аспекта. Основавайки се на контактната мрежова връзка, взимането на ефективни решения е в пряка зависимост с диагностицирането на информационните потоци. Проактивното справяне със създали се проблематики е относимо към стратегия за проектиране на действия в извънредни ситуации, както и действия от превантивен характер. Чрез този механизъм прекъсванията се завеждат в графа “нищожност”, като не могат да повлияят на цялостния процес. Последната коценпция от графиката включва съгласуване и координация на ресурсни похвати и ефективното им прилагане.
Бизнес структурирането в посока на етичен кодекс, регулирано чрез местната власт, което не изключва партньорските взаимоотношения за благоустройството на градската среда, в допустимост следва да се контролира от “просветното управление”, поставяйки и проявявайки разум и далновидност при всяка стъпка към развитието и промяната на градовете.
“Основното значение на дискурса за интелигентно управление по отношение на обществената ангажираност трябва да бъде свързано с взаимодействие между правителството и гражданите, основано на това двете страни да се изслушват.” – Руми Айжаз
Европейските политики имат ясното разшифроване на целеполагането като факторен подход при усъвършенстване на една урбанизирана структурираност. Във взаимовръзката град, област, съседство, побратими градове се установява необходимостта от солидарна кооперация за бъдещ подем. Насърчаването на интеграционния социален стимул за хармонично развитие на целия ЕС, което е основна част от Кохезионната политика на ЕС, е в пълна подкрепа на по-горната връзка за сътрудничество. Мобилността на териториалните ресурси приоритизира конкурентоспособността чрез предварителен мониторингов анализ на потребностите и интрументариум за тяхното управление. По този начин градското развитие на целия ЕС, следвайки постановените и адресирани пространствени взаимовръзки, настоява за интегриране на проспектна тактика по управленските нива с отговорност към програмния период и неговото изпълнение.
Регионалните фондове на ЕС с образа на “твърди фактори” са условие за приемственост на нови компании и инвеститори, но при наличието на институционален контекст в режима на регулации, функционално компетентен човешки ресурс, инфраструкрутен план с приветливост и центрове от международен тип със свойствени за дейността услуги. Тази факторна величина обаче изглежда далечна на фона на старта на предизвикателството особено за град като Хасково, който навлиза в порядъка на “меките фактори”, които търсят реформи на качеството на живот на населението и урбанизирано обогатяване. Талантът, толерантността и технологиите са основи на благоденствения съвместен живот на дадена територия, като тяхното реално приложение е привлекателният стимул за свободно изразяване и градът като желана дестинация.
Локацията на град Хасково отвежда в Южна България със съседска близост до Гърция и Турция. По-известен като града на Богородица, исторически се слави с богата история, изобилие от добре запазени артефакти от тракийски, гръцки, римски и византийски периоди.
Областният град става част от Програмата „Предизвикателството интелигентни градове“ с предимство в секторите за иновативно образование и повишаване на квалификацията в сферата на здравеопазването, за умна и зелена мобилност и транспорт.
ЕК стартира запознаването на представители и общественици с предизвикателството миналата година чрез “ICC Lab”, като панелът запозна и участниците с визията си за бъдещето на градовете и ролята им в изграждането на зелено и дигитално възстановяване. Извеждат се няколко ключови познания. Като една от ценностите се отчита, че лидерството е отношение, което присъства във всяка фаза на екосистемата. По други направления се очертават планове за изграждане на местни екосистеми, екипна работа на градове, индустрии, социални организации и граждани, солидна подготовка от гледна точка на човешки ресурс, както и реално участие на гражданите при планиране и взимане на решения, като последният фактор е безспорно един от най-важните. Изхождайки от така зададените пунктове, Община Хасково на практика се очаква стратегически да интегрира гражданите, които биха могли със своите експертиза и идейност да допринесат за промяната и подобряването на системата. В града се наблюдава едно целенасочено и агресивно стесняване на кръга – все по-малко хора да изпълняват все повече длъжности. За да се стигне до една ефективна и пълноценна комуникация с останалите градове, част от програмата, трябва да се разбира отсрещната култура, да може да се изучи и да се навлезе в нея с дипломатичен маниер и съответния цивилизован инструментариум, но като контрапункт на това се наблюдава наличието на деструктивни и разрушителни по същността си похвати спрямо нашите култура, език и възприета съгласуваност. При потвърждение на безотчетна неграмотност, каквато се установява в Дирекция „Европейски и национални програми и проекти и екология“, разпращайки анонс за виртуални събития на Програмата „Предизвикателството интелигентни градове“ с фиксирана недопустимост на граматически отклонения, последващото взаимодействие поставя в дълбоко съмнение достоверността на наложения норматив в сектора за иновативно образование, изхождайки от този детайл. А виртуални срещи, които в общия знаменател не градят до стъпков напредък и по същността си носят единствено рекламна демагогия и прах в очите за фиктивна дейност, са избор на неуважителен маниер към стойността на програмния период. Знаейки интеграционния характер на инициативата, подобни разгласителни съобщения от въпросната дирекция е нужно да вървят по стъпките на мисията на ЕК, като не поставят затъмнение чрез отразяване само вниманието на общинските съветници от Общински съвет Хасково, а следва да са с насока и към цялата градска общественост, включително бизнес, неправителствен сектор и граждани. Непочтително се оказа и нулевото познание по дейтайлите на програмата от работещите в общинския сектор лица. Действената степен на град Хасково в частта на оперативната активност е от решаващо значение за успеха при осъществяване на реформата, партнирайки си с други градове по време на криза и работа в общата линия на екологичното възстановяване. Сондирайки предизвикателство в рамките на града се заключват две линии на занятие, които следват естествения си ход и са с основна процесуална важност – сериозността към програмата, нейното осмисляне, както и необходимостта й за град Хасково. Друг разклатен норматив спрямо приоритетите на града в програмата също е със съмнително състояние, тъй като ОП “Тролейбусен транспорт” закупи пет тролея втора употреба за сумата от 150 000лв. Разходването на общински средства за стара техника противоречи на реформисткия характер на Програмата “Предизвикателството интелигентни градове”, както и на линиите по Европейския зелен пакт.
Потенциалът на град Хасково в това число и неговата стратегическа локация разкриват индукционен капацитет за модернизиране на средата, приобщавайки специалисти и доброволци с мисия към обновлението на града, и съответно превръщайки го в желана и търсена дестинация. Падналите мазилки на централната пешеходна зона, съборените дървета върху леки автомобили пред МВР Хасково, тънещите в разруха изоставени учебни заведения като ОУ “Иван Вазов”, високото ниво на замърсеност на въздуха, токсичността на водата, както и занемареното старшинство на проблемите, отдалечават града от видимите резултати, заложени като цели в програмната инициатива. Подборът на съвкупността от начини и средства за пристъпване към разрешаването и отстраняването на определен проблем е от ключово значение за бъдещето на пътя на убранизация от новото време. В галерията по-долу са налице недопустимости в измерение на планова обструкция към реализацията на “ICC”. Референцията от страна на туристите и гостите на град Хасково би приела обективната отрицателна стойност.
Програмата “Предизвикателството интелигентни градове” е лицето на рамковата европейска зелена тенденция по линия на поведение за работа и благоденствие на европейските граждани, подпомогнати от ЕС в контекста на икономиката, цифровизацията, екосистемите и иновациите. Присъединяването към европейската общност на урбанизация от ново поколение подава ръка на иновативното ръководство на устойчивост по отношение на кризисното управление чрез модерни технологични ресурси, а качеството на живот графично изисква възходяща градивна функция, като коригира и разширява възможностите за развитие на членовете на колектива.
Изграждането на градовете на утрешния ден предоставя обхватно средство за интеграция на потоци от ресурси и експертизи, спуснати и достъпни от доказани технически лица, които съпровождат процеса на подобна забележителна алтернатива. Визията за издигане на по-добро утре идентифицира силните страни, моделира ги и ги прилага по предназначение, като кореспондира с цялата контактна мрежа в програмата.
Градове като Хасково не бива да оставят възможността Програмата “ICC” да изтече безрезултатно във времето, която е с рамка до 2022г., а да се ангажират капацитети, създавайки екипна сфера с унифицирани марки за реализация и просперитет, като в общия знаменател резултатът да е в полза на гражданите, а не в лично отношение.

инж. Станислава-Владимира Станкова