Предизвикателството интелигентни градове и Хасково

ЕК стартира запознаването на представители и общественици с Програмата “Intelligent Cities Challenge” чрез ICC Lab, като панелът запозна и участниците с визията си за бъдещето на градовете и ролята им в изграждането на зелено и дигитално възстановяване.
Изведоха се няколко ключови познания. Като една от ценностите се отчита, че лидерството е отношение, което присъства във всяка фаза на екосистемата. По други направления се очертават планове за изграждане на местни екосистеми, екипна работа на градове, индустрии, социални организации и граждани, солидна подготовка от гледна точка на човешки ресурс, както и реално участие на гражданите при планиране и взимане на решения, като последният фактор е безспорно един от най-важните.
Изхождайки от така зададените пунктове, един въпрос остава с отворен отговор. Ще съумее ли Община Хасково на практика да интегрира гражданите, които биха могли със своите експертиза и идейност да допринесат за промяната и подобряването на системата? В Хасково се наблюдава едно целенасочено и агресивно стесняване на кръга – все по-малко хора да изпълняват все повече длъжности. За да се стигне до една ефективна и пълноценна комуникация с останалите градове, част от програмата, трябва да се разбира отсрещната култура, да може да се изучи и да се навлезе в нея с дипломатичен маниер и съответния цивилизован инструментариум, но как би могло това да се случи при наличието на деструктивни и разрушителни по същността си похвати спрямо нашите култура, език и възприета съгласуваност. При потвърждение на безотчетна неграмотност, каквато е по управленските нива в Община Хасково, тъй като Дирекция “Европейски и национални програми и проекти и екология” разпрати анонс за предстоящите виртуални събития за Програмата “ICC” с фиксирана недопустимост на граматически отклонения, какво следва като взаимодействие, изхождайки от този детайл? Защо същата тази дирекция адресира съобщението си на вниманието на общинските съветници, докато програмата е с приобщаващ характер? До каква степен град Хасково ще бъде действен и ще успее да реализира реформа, като сътрудничи с други градове по време на криза и работа в общата линия на екологичното възстановяване след като по този начин поставя под съмнение оперативната си дейност?
Сондирайки предизвикателство, се заключват два въпроса:
Подхожда ли се със сериозност към тази програма? Осмислена ли е необходимостта й за град Хасково?

инж. Станислава-Владимира Станкова