Публичното говорене с фокус върху аудиторията

Представянето пред определена аудитория предполага отличително първо впечатление, което се възприема като основно и с най-дълбоко отражение във времето. При някои хора тази способност може да е вродена като талант, но винаги изисква развитие и усъвършенстване, както и адаптация към средата и епохата, като се има предвид спецификата на познание в сферата на бизнес психологията, социологията и изискващата се към нея етика, както и цялостното им взаимодействие, което от своя страна е най-ценната тактическа и стратегическа предпоставка за комуникативен имидж и компетентност. Процесът на нагласа преди изявление или презентация е със свойствена необходимост да следва линия на фокус върху аудиторията, а не върху самите нас, който акцент е видимо предусловие за стойността на обръщението и ценността на етиката във вербалния обмен.
Ефективността на бизнес задачите, поставени като цел за реализация, е в съставна зависимост с правилното общуване, което изисква умения при разговор и публично задължителни правила, отговорни за социалния пример, който се излага на преден план. За такива правила се считат употребата на граматически и пунктуационно издържан език, с подходящата за случая интонация и акуратност, прилагането на културен маниер от гледна точка на стойка и жестикулация, и вкус за външния вид, отговарящ на деловия облик на организацията с подбор на дрехи, прическа, грим, аксесоари и допълващи елементи. По тази линия спецификата на критерии демонстрира и престижа на организацията като съществен фактор при контакти, от които зависят благоприятните за просперитет партньорства.
От изключително значение за успешния словесен акт е преценката за типа събеседник в темпераментен аспект, за да се подбере точен механизъм, както и подход към разговор, които два фактора да доведат до резултат целта на ораторството. Стилът на говорене може да е от различен характер – творчески, креативен, дистанциран, изцяло делови, доминиращ, популистки, манипулиращ, дружелюбен, приложен в микса на скритото управление, избран с мисия към професионалния интерес.
Бизнес разговорът е практически издържан при авторитетни речи и изказвания в условия на компетентност, сила, актуалност, които характеристики печелят доверие и уважение, а именно доверието е асистентът с най-висок коефициент на полезно действие в работата. В повечето случаи човешкият фактор се разглежда като съвкупност от малки компоненти, а отговорното спазване на обещания е най-прецизният показател, отчитащ професионализма и потенциала на дадена организация.
Изграждането на речта се поставя върху солидна основа, състояща се от три опорни точки. Първите изречени думи трябва да са отличителни и запомнящи се, да се овладее и задържи вниманието на аудиторията от самото начало. Същинската част при началното структуриране има завладяваща точка, на която се дава пълна подкрепа, която е и основа на публичното говорене. Свързани с главната постановка, фигурирането на допълнителни подкрепящи аспекти, които да подсилят стойността на темата чрез употребата на метафори, факти, статистика и отзиви, са стрели към центъра на мишената за успешен завършек. Рестартирайки основната идея, се осъществява плавен преход към запомнящ се завършек, показвайки смело последователността от доказаната аргументация.
Свойствените детайли, основополагащи качеството при умението при разговор на събеседника, като затихване на напрежението, привързваща повратна точка, стимулиране на въображението, прям подход, целенасоченост, ритъм, хумор, изключвайки актове на прекъсване и навлизане в личното пространство, в механична връзка с харизмата, са отлично средство за изграждане на разбирателство и приемственост, като цялостното формиране се наставя чрез допълнителни структурни единици, свързани с етикета на обличане, протоколните обноски и организационния кодекс. Протоколът не само препоръчва, но и задължава към учтива форма на обръщение, тъй като по правило се възприема положително дори и любезността да надхвърли мярката.

инж. Станислава-Владимира Станкова